Zarządzanie różnorodnością w opinii przedsiębiorców - wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu Diversity Index

Badania zostały przeprowadzone przez firmę Indicator CBM metodą indywidualnych wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI). Podstawą badania był standaryzowany kwestionariusz: 33 pytania podstawowe oraz 7 pytań metryczki. W badaniu udział wzięły średnie i duże firmy zlokalizowane na terenie całej Polski. Respondentami byli przedstawiciele kadry zarządzającej odpowiedzialni za zatrudnienie w firmie. Badanie zrealizowane na reprezentatywnej losowo-warstwowej próbie firm. Wielkość próby z całej ogólnopolskiej wyniosła 800 wywiadów. Dodatkowo zrealizowano 100 wywiadów w woj. podlaskim.

 
Podstawowe wyniki badań:
  • W 3/4 badanych firm wśród zatrudnionych przeważają mężczyźni, a wśród kadry kierowniczej w przeszło 4/5 przeważają mężczyźni.
  • W 38% firm wcale nie pracują osoby niepełnosprawne (warto przypomnieć, że w firmach zatrudniających powyżej 25 os. osoby niepełnosprawne powinny stanowić min 6% pracowników). Niewiele firm posiada stanowiska przystosowane do zatrudnienia osoby niesłyszącej (11%), osoby poruszającej się na wózku (10%) czy osoby niewidzącej (2%).
  • Jedynie 8% firm deklaruje, że prowadzi monitoring różnic w płacach kobiet i mężczyzn. 
  • Co szósta firma przyznaje, że pracownicy nie są informowani o zakazie dyskryminacji w miejscu pracy, w tym zakazie molestowania seksualnego (chociaż jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa). Tylko w co szóstej firmie jest osoba lub komórka pełniąca funkcję interwencyjną w przypadku przejawów dyskryminacji w miejscu pracy. Pozostałe przypadki firm to takie, w których przedsiębiorcy deklarują, że nie ma potrzeby tworzenia takiego stanowiska czy komórki, co świadczy o znikomej świadomość wagi problemu.
  • Kadra menedżerska badanych firm ma świadomość pozytywnego wpływu na wyniki finansowe przedsiębiorstwa następujących czynników: równego traktowania wszystkich pracowników oraz możliwości godzenia życia zawodowego z życiem prywatnym.
  • W 1/3 badanych firm pracownicy zgłaszają problemy w łączeniu obowiązków pracowniczych i rodzicielskich.
  • 38% firm deklaruje, że podejmuje działania na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Najczęściej jest to stosowanie elastycznego czasu pracy, czy możliwość otrzymywania dodatkowych dni wolnych.
  • Prawie 2/3 respondentów zetknęło się z zarządzaniem różnorodnością jako strategicznym działaniem kierownictwa firmy, ale tylko co piąta firma ma zapisy o zarządzaniu różnorodnością w swoich dokumentach
  • Pomimo przekonania, że zarządzanie różnorodnością może przyczynić się do polepszenia wizerunku i reputacji firmy oraz innych pozytywnych efektów to tylko w 21% firm podejmowane są działania na rzecz zarządzania różnorodnością

 

Więcej informacji:
 
Raport z badania jakościowego przeprowadzonego w projekcie Diversity Index - pdf
 
Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w projekcie Diversity Index - pdf
 
Raport z analizy inicjatyw badawczych i wskaźników zarządzania różnorodnością na świecie - pdf
 
Równość szans – perspektywa pracodawców, Małgorzata Lelińska, konferencja „Szanse i wyzwania dla równości szans w ramach EFS 2014-2020”, Warszawa, 6 lutego 2013 r. - pdf
 
 

Serwis internetowy Diversity Index używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityka cookies

^ Wróć na górę